Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities Coachingbywatson, gevestigd te Maastricht, Porseleinstraat 3, 6216BP, onder KvK 76292959

Personal Trainer: De persoon met dienstverlening Leefstijl Coaching en/of Personal Training

Deelnemer: De persoon die bij Coachingbywatson een abonnement heeft afgesloten.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Coachingbywatson en de deelnemer.

Artikel 2: Betaling
1. Bij het inschrijven van de deelnemer wordt de ingangsdatum van het abonnement bepaald. Op het moment dat Coachingbywatson de inschrijving heeft ontvangen, is de deelnemer verplicht tot betaling.
2. De deelnemer is het abonnementsgeld over de duur van het gehele abonnement verschuldigd.
3. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om het abonnementsgeld met vooruitbetaling in één keer of per maandelijkse termijn te betalen.
4. Het is de deelnemer niet toegestaan om zonder toestemming van Coachingbywatson de betaling tussentijds op te schorten.

Artikel 3: Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt voor de afgesproken abonnementsduur aangegaan. Deze bedraagt, afhankelijk van het door de deelnemer afgesloten abonnement, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden.
2. De overeenkomst eindigt automatisch na verloop van de abonnementsduur, tenzij het abonnement door de deelnemer wordt verlengd. De overeenkomst blijft dan ook tijdens deze verlengde abonnementsduur van kracht.
3. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar met uitzondering van: – De deelnemer krijgt een ander woonadres met als gevolg dat het door de toegenomen reistijd het niet meer mogelijk is onder redelijke voorwaarden de overeengekomen afspraken te volgen. – De deelnemer heeft een door de dokter aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om verdere afspraken te volgen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. De Personal Trainer is niet aansprakelijk wanneer tijdens een Personal Training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

 1. De Personal Trainer is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.
 2. De Personal Trainer is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van de ondertekende gezondheidsverklaring.

  Artikel 5: Annulering en nalatigheid
  1. De Personal Trainer werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Kosteloos afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak. Indien de deelnemer niet in staat is om de afspraak af te melden voor de aangegeven
  tijdsperiode van 24 uur, dan is Coachingbywatson bevoegd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  2. Coachingbywatson heeft het recht om de dienstverlening zonder terugbetaling te beëindigen als de deelnemer gedurende 30 dagen na de laatste bijgewoonde afspraak nalatig is om in samenspraak met de Personal Trainer een volgende afspraak in te plannen en deze te volgen.

  Artikel 6: Gedragsregels
  1. Zonder voorafgaande toestemming van de Personal Trainer mogen afspraken niet worden gevolgd door anderen dan alleen de desbetreffende deelnemer.
  2. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de afspraken aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de Personal Trainer opvolgen.
  3. De deelnemer zal zich houden aan de nodige hygiëne, kleding en schoeisel voorschriften (zie huisregels Basic-Fit).
  4. Coachingbywatson heeft het recht om het programma op elk ogenblik te beëindigen als de deelnemer zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende afspraken wordt in dit geval terug betaald.

  Artikel 7: Verplichtingen
  1. De deelnemer dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij de Personal Trainer.
  2. De deelnemer dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de afspraken.
  3. De deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer zo spoedig mogelijk aan de Personal Trainer door te geven.

  Artikel 8: Slotbepalingen
  1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die zijn en worden aangegaan door of met Coachingbywatson is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die mogen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Coachingbywatson en de deelnemer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  3. Door een deelnemers schap aan te gaan, verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, opdat deze Algemene Voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving, daardoor samen de overeenkomst vormen.

  Artikel 9: Annuleringsbeleid
  1. Na het afsluiten van een trainings-pakket is het mogelijk om binnen 14 dagen te annuleren. Wanneer een deelnemer wilt annuleren na deze 14 dagen is dit niet mogelijk. Het volledige bedrag dient alsnog betaald te worden.